پـایـــــیز

Posted by malak (hamedan, Iran) on 13 November 2016 in Plant & Nature and Portfolio.

شاخه با ریشه خود حس غریبی دارد

باغ امسال چه پاییز عجیبی دارد

غنچه شوقی به شکوفا شدنش نیست

با خبر گشته که دنیا چه فریبی دارد

 

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon